“Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can’t measure something, you can’t understand it. If you can’t understand it, you can’t control it. If you can’t control it, you can’t improve it.”
H. James Harrington

Zarządzanie energią
słowa kluczowe:  audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, przegląd energetyczny, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, ISO 50001, system zarządzania energią

Zarządzanie energią to proces realizowany przez każdego konsumenta energii. W zależności od świadomości i potrzeb konsumenta, zarządzanie to jest spontaniczne, co de facto oznacza przypadkowość i brak zarządzania, lub racjonalne. Może się także mieścić w obszarze pomiędzy tymi skrajnymi stanami.
W przypadku dużych odbiorców – np. przemysłowych, konieczne jest stosowanie złożonych systemów zarządzania. Tylko one bowiem pozwalają na sprawną minimalizację zużycia (często on-line) przy osiągnięciu żądanego efektu. Pewnego, bardzo ogólnego, wsparcia w budowie systemów zarządzania energia dostarcza norma ISO 50001. 

Na rynku jest wiele firm oferujących systemy zarzadzania energią, w tym także podporzadkowane normie ISO 50001.
Oferowany przez nie produkt, chociaż może mieć piękny interfejs, nie ma jednak, z reguły, podstawowej funkcji - nie ma zdolności do zarządzania zużyciem, tzn. nie wskazuje działań obszarze instalacji i urzadzeń, które należy podjąć, aby sterować zużyciem energii, minimalizować je. Systemy te w najlepszym wypadku pozwolą ograniczyć straty wywołane błędami eksploatacji, ale nie eliminują "wad wbudowanych" w urządzenia. Dzieje się tak dlatego, że systemy te budują najczęściej informatycy lub automatycy. Właściwe implemetowanie normy i opracowanie procedur zarządzania obejmujących techniczne aspekty korzystania a energii wymagają zaangażowania specjalisty energetyka/elektroenergetyka, a często i technologa.

Oferta Energy - Systems & Management dr inż. Krzysztof Wilk obejmuje dostarczenie zaawansowanych systemów zarządzania - obejmujących określenie procedur eliminujących straty wynikające z "wad instalacji.

Systemy zarządzania energią są jedną z możliwości zrealizowania obowiązku jaki wynika z art. 8 Dyrektywy 2012/27/UE (obowiązkowy audyt dla dużych przedsiębiorstw).Poszukiwany - Specjalista ds zarządzania energią w przedsiębiorstwie

ES&M w realizowanych audytach od dawna zalecało  powołanie specjalisty ds. EE raportującego bezpośrednio Zarządowi przedsiebiortswa. Praktyka pokazuje bowiem, iż najczęściej stosowany model – gdy sprawami związanymi z EE zajmuje się osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu. Oznacza to, że zajmuje się ona sprawami bezpośrednio ważnymi dla produkcji, podczas gdy EE schodzi na dalszy plan. Specjalista ds. EE nie powinien podlegać szefowi utrzymania ruchu, lecz bezpośrednio zarządowi – tylko w takim przypadku nie będzie wykorzystywany do innych zadań, poza tym zyskuje szersze możliwości oceny.
Norma ISO 50 001 wychodzi naprzeciw temu postulatowi. wskazując konieczność podporządkowania zarządzania energią zarządowi i wskazanemu „przedstawicielowi kierownictwa”

Okiem zgryźliwca
Według normy PN-EN 16001 system zarządzania energią to zbiór wzajemnie powiązanych i współdziałających elementów organizacji, zapewniający ustanowienie polityki energetycznej, jej celów oraz osiąganie tych celów.
I wszystko jasne !


W omawianym obszarze ES&M oferuje:

Projekt, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 50001

w tym m.in.:

przygotowanie niezbędnej dokumentacji, np.:
  • określenie zakresu i granic SZE
  • zapisanie polityki energetycznej
  • określenie celów energetycznych, zadań energetycznych, planów i działań związanychz systemem zarządzania
  • inne dokumenty wg specyfiki firmy

ustalenie metody i kryteriów dla przeprowadzenia przeglądu energetycznego

przeprowadzenie przeglądu energetycznego

ustalenie stanu odniesienia – tzn. (energii bazowej wg terminologii normy)

przeprowadzenie analizy parametrów opisujących gospodarkę energetyczną i przedstawienie rekomendacji dla ustalenia wyniku energetycznego i wskaźników wyniku energetycznego (WWE)

przeprowadzenia
okresowej aktualizacji przeglądu energetycznego.

Opracowanie procedur rozszerzających standard ISO 50001 zwiększających jego możliwości do poprawy EE

w tym m.in.:

określenie technicznych warunków i zasad realizacji procesów i eksploatacji instalacji i urządzeń zapewniających  minimalne zużycie energii i poprawę efektywności energetycznej

optymalizacja obciążeń urządzeń,

ustalenie zasad diagnostyki efektywności urządzeń

sformułowanie zasad/instrukcji obsługi urządzeń zapewniające żądaną EE

określenie zasad tworzenia raportów EE i ustalania zmiennych determinujących EE

określenie zasad przeprowadzania pomiarów, rejestracji wyników, monitorowania parametrów

wyznaczanie WWE – opracowanie zasad i algorytmów

opracowanie zasad oceny okresowej

szkolenia – programy i weryfikacja efektów

opracowanie scenariuszy zmian w oparciu o audyt energetyczny.

Audyt energetyczny – rozszerzający i aktualizacyjny dla systemu zarządzania energią ISO 50001

w tym:

wykonanie audytu energetycznego bazującego na przeglądzie energetycznym

identyfikacja przedsięwzięć pozwalających na zmniejszenie kosztów energii

wybór przedsięwzięć potencjalnie rekomendowanych

klasyfikacja działań: niezbędne, sugerowane, do rozważenia w przyszłości

ustalenie harmonogramu wdrożeń gwarantującego najlepsze wyniki ekonomiczne, opartego o rolowanie oszczędności

rekomendacja działań do planu energetycznego.


Szkolenie służb zakładu wdrażającego system ISO 50001Szkolenia informacyjne dla zainteresowanych wdrożeniem systemu zarządzania energią 

Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji /zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków/

Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014