Zarządzanie efektywnością energetyczną
słowa kluczowe:   audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty


Audyt - Vabank
Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny?
Główny powód jest zawsze ten sam - bo tam są pieniądze.
W zakresie "Zarządzanie efektywnością energetyczną" oferta Energy - Systems & Management obejmuje następujące podobszary:


Audyt energetyczny i analiza zarządzania efektywnością energetyczną

 • audyty energetyczne przedsię-biorstw, w tym audyt efektywności energetycznej sporządzany zgodnie z ustawą
  z 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (białe certyfikaty),
 • audyt w programie 5.4 Efektywne Wykorzystanie Energii EWE obecnie 5.8 „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobo-oszczędnej gospodarki” NFOŚ,
 • audyt walk through  (wersja mini audytu - jednodniowy przegląd obiektu + raport),
 • przegląd energetyczny lub audyt na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania w tym zgodnego z normą ISO 50001.

Konsulting w obszarze zarządzania efektywnością energetyczną

 • usługi doradcze/konsultingowe i projektowe z zakresu szeroko pojętego zarządzania gospodarką energetyczną zakładu,
 • konsulting w zakresie stosowania ustawy z 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej oraz aktów wykonawczych,
 • przygotowanie dokumentacji do udziału w przetargu organizowanym przez Urząd Regulacji energetyki (URE) na uzyskanie świadectw efektywności energetycz- nej (białych certyfikatów), na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011r, o efektywności energetycznej.

Prace studialne w obszarze EE

 • prace studialne, opracowania koncepcji przedprojektowych oraz założeń techniczno-ekonomicznych (ZTE) inwestycji związanych z podnoszeniem efektywności gospodarki energetycznej,
 • studia wykonalności przedsięwzięć zwiększającyh efektywność energetyczną.


Pomiar oszczędności

 • pomiar/weryfikacja oszczędności uzyskiwanych dzięki usprawnieniom zmniejszającym zużycie energii realizowanym w mechanizmie ESCO, TPF, PPP, zgodnie z protokołem IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol,
 • pomiar oszczędności dla potrzeb związanych z udziałem w przetargu na białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej.

 Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny?
Główny powód jest/powinien być/ zawsze ten sam - dobry audyt to pierwszy krok do zmniejszenia zużycia energii.
Krok drugi to planowe wdrożenie przedsięwzięć wskazanych w audycie.Audyt energetyczny - ale jaki?

O „audycie energetycznym” mówi się w wielu kontekstach:

 • pozyskiwania świadectw efektywności energetyczne (białych certyfikatów) i związanego z tym udziału w przetargu organizowanym przez Urząd Regulacji Energetyki,
 • udziału w programie NFOŚ dofinansowania audytu i zwiększania efektywności energetycznej (program programie 5.4 Efektywne Wykorzystanie Energii EWE obecnie 5.8 „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej
  i zasobooszczędnej gospodarki” NFOŚ),
 • wdrażania postanowień Dyrektywy 2012/27/UE,
 • wdrażania systemu zarządzania energią ISO 50001 (lub innego),
 • termomodernizacji obiektu zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
  i remontów,
 • autonomicznych działań przedsiębiorstwa zmierzających do poprawy efektywności energetycznej.
Można zatem postawić pytanie jaka jest różnica pomiędzy audytami wykonywanymi w ramach poszczególnych projektów. Dla dobrego audytora odpowiedź jest jedna. Od strony merytorycznej pomiędzy tymi audytami nie ma większej różnicy – zawierają, prawie zawsze, te same  elementy wskazane w Dyrektywie 2006/32/WE, ustawie i wytycznych NFOŚ:

 • identyfikację stanu istniejącego,
 • identyfikację źródeł i wielkości strat,
 • wskazanie przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia energii (popraiwe efektywności energetycznej),
 • analizę ekonomiczną i ekologiczną przedsięwzięć.
W "czystym" audycie nie podlegającym rygorom dyrektywy, ustawy czy NFOŚ nie jest konieczne zawieranie ostatniego elementu.

Ale...

W przypadku audytu termomodernizacyjnego oraz ograniczonej grupy standardowych, typowych przedsięwzięć związanych z białymi certyfikatami, dla których można przeprowadzić „audyt uproszczony” (Załącznik I do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. (poz. 962) można zauważyć drobne różnice metodologiczne ułatwiające przeprowadzenie audytu.

Implementacja normy 50001 nie wymaga przeprowadzenia audytu, a jedynie przeglądu energetycznego, który ograniczony jest do dwóch pierwszych działań. Norma, przynajmniej w polskim tłumaczeniu, nie zawiera definicji audytu (jeśli pominąć fakt, że słowo audyt oznacza przegląd, rewizję), jednak mówi, że audyt obejmuje przegląd energetyczny i "rekomendacje dotyczące doskonalenia wyniku energetycznego", co wskazuje na celowość uwzględnienia propozycji przedsięwzięć. Stąd już tyko krok, aby zgodzić się, że dla ich scharakteryzowania i uwiarygodnienia dobrze jest przeprowadzić jakiegoś rodzaju ocenę ekonomiczną.
Za takim podejściem przemawia także zapis art.8 Dyrektywy 2012/27/UE. Zgodnie z nim duże przedsiębiorstwa mogą być zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego jeśli "realizują certyfikowany system zarządzania energią (ESM)  i środowiskiem", pod warunkiem jednak, że ESM obejmuje audyt energetyczny przeprowadzony na podstawie kryteriów minimalnych wskazanych w załączniku VI do Dyrektywy. Załącznik ten zaś  mówi m.in o analizie kosztowej jako składniku audytu.

Podsumowując, można stwierdzić, że mimo umowności pewnych definicji, korzystnie jest aby audyt energetyczny zawierał ocenę ekonomiczną usprawnień. Nawet jeśli nie z uwagi na wymagania formalne, to dla uwiarygodnienia propozycji.

Inne różnice z jakimi mamy do czynienia mają przede wszystkim charakter formalny.

Dobry audytor nie tylko przeprowadzi audyt, ale także profesjonalnie doradzi w sprawach dotyczących projektu,w którym audyt jest realizowany.Audyt energetyczny w Polsce

Potrzeba profesjonalnego racjonalnego zarządzania energią pojawiła się w Polsce w okresie wielkich przekształceń gospodarczych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Chyba jako jedne
z pierwszych, audyty energetyczne przedsiębiorstw prowadzone były w ramach „Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland” w kooperacji z The Energy Conservation Center, Japan na podstawie umowy między rządami Japonii i Polski.
Założyciel firmy dr inż. Krzysztof Wilk oraz członkowie zespołu ekspertów ES&M będąc uczestnikami programu należą tym samym do pionierów działań na rzecz efektywności energetycznej.  (vide - Referencje).

Mimo upływu 20 lat procedura audytu energetycznego przebija się nadal z trudem, chociaż obserwuje się wyraźny wzrost świadomości konieczności oszczędzania energii  i co ważniejsze determinacji w dążeniu do optymalizacji/redukcji zużycia. Tymczasem już w 2010 roku wnp.pl donosił: "Konsultacja eksperta czy audyt energetyczny są najwyżej cenionymi formami wsparcia przedsięwzięć oszczędnościowych. W Niemczech audyt energetyczny przeprowadzono już w co drugiej firmie" (więcej - wnp.pl)
.
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014