Analizy możliwości wykorzystania energii ze żródeł odnawialnych
słowa kluczowe:   odnawialne źródła  energii, OZE, efektywność korzystania z zasobów energii, audyt energetyczny,  białe certyfikaty, projekty energetyczne

Firma Energy – Systems & Management dr inż. Krzysztof Wilk oferuje:

  • opracowanie koncepcji wykorzystania OZE dla zaspokojenia potrzeb grzewczych obiektów i instalacji przemysłowych
  • analizy opłacalności wykorzystania OZE w oparciu o rachunek ekonomiczny
  • pomoc w pozyskaniu finansowania źródeł opartych o OZE.

Oferta obejmuje przede wszystkim analizę zastosowania pomp ciepła (PC) , wykorzystania biomasy, biogazu. Studia opłacalności wykorzystania OZE prowadzone są zawsze w powiązaniu z analizą wykorzystania energii odpadowej. Celem jest optymalne wykorzystanie istniejacego potencjału oszczędności i redukcji emisji dwutlenku węgla. proponujemy wykorzystanie OZE wyłacznie wtedy, gdy przemawia za tym rachunek ekonomiczny, a nie okresowa moda czy względy koniunkturalne.Kilka faktów dot OZE

OZE – energia słoneczna, geotermalna,
niektórzy do OZE zaliczają także energię odpadową (komunalną przemysłową), która przy obecnej industrializacji jest także źródłem praktycznie odnawialnym. Energia słoneczna w praktyce, z uwagi na nośnik energii i stosowane technologie do odbioru dzieli się na:
  •  bezpośrednią energię promieniowania słonecznego. Instalacje wykorzystujące to: wymienniki gruntowe, kolektory termiczne, ogniwa fotowoltaiczne
  •  energię biomasy (energia fotochemiczna w tym fotosynteza)
  •  energię wiatru,
  •  energię wód – energia rzek, pływów morskich.
Energia geotermalna to energia zakumulowan we wnętrzu ziemi -  związana z ciepłem jądra i procesami naturalnego rozkładu pierwiastków promieniotwórczych. Ciepło z wnętrza przekazywane jest za pośrednictwem płynnej magmy. Warto pamiętać, że z zewnętrznej, bardzo cienkiej warstwy gruntu, w Polsce do około 30 m głębokości, odbiera się zakumulowaną energię słoneczną. Na większych głębokościach eksploatuje się już źródła geotermalne.

W Polsce z uwagi na jakość zasobów największy potencjał tkwi w biomasie, a ściślej w pozyskiwaniu biogazu. Oczywiście niektórzy „eksperci” uważają inaczej.

Wbrew powszechnej opinii spalanie biomasy (np. zrębków) nie służy środowisku naturalnemu. Spalając drewno spala się bowiem głównie zawarty w nim węgiel, zatem źródło to nie jest wolne od emisji dwutlenku węgla. Co gorsza instalacje do spalanie biomasy cechuje niższa sprawność energetyczna, zatem uzyskanie tego samego efektu cieplnego wiąże się z większą emisją CO2. Korzyść ekologiczna występuje wyłącznie w związku z uprawą roślin – dzięki efektowi fotosyntezy. Dotacje powinny zatem płynąć do plantatorów, a nie do właścicieli instalacji.

W warunkach Polski korzystanie z OZE jest rozwiązaniem ekonomicznie wątpliwym. Nie wieje u nas jak na północy, godzin słonecznych w roku mamy znacznie mniej niż kraje basenu śródziemnomorskiego, rzek nadających się do „eksploatacji energetycznej” jest mało, źródła geotermalne mają stosunkowo niską temperaturę i z reguły znajdują się na większej niż lepiej obdarzone regiony głębokości.

Dla przykładu: nakłady n kolektory słoneczne wykorzystywane do podgrzewania wody na potrzeby bytowe dla 3-4 osobowej rodziny – około 10 tys. zł  -zwracają się po około 10-15 latach (w zależności od od kolektorów), jeśli alternatywą jest gazowy podgrzewacz wody. Sytuacja ulega diametralnej zmianie jeśli przedsięwzięcie jest dotowane.


Oczywiście państwo może różnie zachęcać do inwestycji w OZE – narzędziami administracyjnymi, podatkowymi lub dotacjami. Problem jednak w tym, że rozdrabnianie skromnych funduszy na liczne drobne przedsięwzięcia niekoniecznie jest rozwiązaniem optymalnym w skali kraju. Można by bowiem wykorzystać dostępne środki w sposób dający lepsze efekty ekologiczne.
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014